Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy

Mgr Barbara Gliwa – doradca zawodowy w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza zaprasza do indywidualnego kontaktu:

 1. Uczniów klas VI, którzy potrzebują pomocy w zakresie planowania dalszej ścieżki kształcenia i wyboru zawodu
 2. Rodziców uczniów naszej szkoły chcących sukcesywnie wspomagać swoje dzieci w ich wyborach edukacyjno-zawodowych
 3. Nauczycieli i wychowawców planujących realizację działań doradczych na rzecz uczniów naszej szkoły

Osoby potrzebujące konsultacji z doradcą zawodowym zachęcam do osobistego lub telefonicznego umówienia się na spotkanie (w godzinach pracy sekretariatu szkoły)

Barbara Gliwa

Doradztwo zawodowe w SP

 • Od roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 •  Szczegółowe cele, treści i zasady realizacji doradztwa ujęte są w opracowanych dla potrzeb naszej szkoły dokumentach („Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza)
 • Treści z obszaru doradztwa zawodowego są realizowane zarówno podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów jak też w ramach specjalnych lekcji doradztwa zawodowego (w klasie VII i VIII)

Jakie cele są realizowane dzięki działaniom z zakresu doradztwa?

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego:

 • Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, rozwijanie pozytywnej postawy wobec  pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniów.
 • Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie ich pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
 • Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Kto realizuje zadania z obszaru doradztwa zawodowego?

W  realizację działań związanych z orientacją i doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele specjaliści (pedagog, doradca zawodowy).

Szczególna rola przypisana jest doradcy zawodowemu, który m.in.:

 •  diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;
 •  prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 •  pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  prowadząc doradztwo indywidualne dla chętnych uczniów;
 •  gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe na stronie internetowej szkoły;
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest mgr Barbara Gliwa

Lekcje doradztwa zawodowego

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego szkoła organizuje obowiązkowe lekcje doradztwa zawodowego:

 •  Dla uczniów klas VII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych
 •  Dla uczniów klas VIII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych

Tematyka lekcji doradztwa zawodowego jest skoncentrowana na  następujących  problemach:

 •  Poznawanie własnych zasobów;
 •  Świat zawodów i rynek pracy;
 •  Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie;
 •  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych;

Lekcje doradztwa zawodowego prowadzi w naszej szkole

doradca zawodowy Barbara Gliwa.

Dla ucznia

więcej wkrótce…

Dla rodzica

więcej wkrótce…