Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY „0” i 1
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAKONU PIJARÓW
IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rozdział 1 – informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć dwie klasy „0” liczące do 24 uczniów oraz trzy klasy pierwsze liczące do 24 uczniów. Zasady rekrutacji dotyczą także uczniów naszej szkoły, którzy uczęszczają do klasy „0”.
 2. Rekrutacja do klas „0” i 1 odbywa się w czterech etapach:
  1. Etap I – składanie dokumentów;
  2. Etap II – rozmowa dyrekcji szkoły z rodzicami,
  3. Etap III – uzupełnianie dokumentów;
  4. Etap IV – ogłoszenie listy osób przyjętych;
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy „0” i 1 Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zebraną dokumentację kandydata i sporządza alfabetyczną listę kandydatów przyjętych do Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Rzeszowie.
 4. Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do wpisania na listę przyjętych do klasy „0” 2 kandydatów i pierwszej 2 kandydatów, uwzględniając indywidualną sytuację społeczną dziecka.

Rozdział 2 – etapy rekrutacji do klasy „0” i 1

ETAP I – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 1. Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się od 9 listopada 2020 r. i trwa do końca stycznia 2021 r.
 2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły napisane odręcznie lub na komputerze (na stronie nie ma formularza);
  2. kwestionariusz osobowy ucznia i deklaracja rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (do pobrania ze strony szkoły, kwestionariusz jest edytowalny – należy wybrać odpowiedni rok szkolny, oraz odpowiedni etap edukacyjny, uzupełnić dane i wydrukować);
  3. dwa zdjęcia legitymacyjne;
 3. Sekretariat przyjmuje dokumenty w godzinach urzędowania (zob. na stronie szkoły, www.szkola.rzeszow.pijarzy.pl).
 4. Dokumenty złożone po 31 stycznia 2021 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole.

ETAP II- ROZMOWA DYREKCJI SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 16 listopada 2021 r.
 2. Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów.
 3. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania z sekretariatem szkoły.
 4. Absencja rodziców na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły oznacza rezygnację.

ETAP III – UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW (dotyczy klas 1)

 1. Poza wymienionymi w etapie I dokumentami w Sekretariacie Szkoły w późniejszym terminie należy złożyć:
  1. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawioną przez przedszkole) – do 15 maja 2021 r.,
  2. Bilans sześciolatka – do 31 maja 2021r.

ETAP IV- OGŁOSZENIE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH

 1. Listy osób przyjętych do klas „0” i 1 zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 12.00. Bardzo prosimy o potwierdzenie na e-mail sekretariatu (sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl) woli uczęszczania dziecka do szkoły do 19 lutego.

Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.

 1. Rodzice dzieci, które nie uzyskają miejsca w klasie pierwszej, mogą w terminie do 1 marca 2021 r. złożyć pisemną prośbę o wpisanie dziecka na listę rezerwową. Prośby te będą rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca. O pozytywnej decyzji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez sekretariat szkoły.
 2. Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas „0” i 1 odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 18.00. Obecność na zebraniu (przynajmniej jednego z rodziców) jest obowiązkowa. Na zebraniu omówione zostaną m. in. kwestie dotyczące podziału na oddziały, obowiązującego jednolitego stroju szkolnego i galowego, podręczników. Zebranie zakończy spotkanie z Wychowawcami.

Rozdział 3 – szczegółowe zasady przyznawania punktów kandydatom do klasy „0” i 1

Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Dziecko niepełnosprawne – 3 pkt*
 2. Dziecko wychowywane samotnie przez matkę lub ojca– 2 pkt*
 3. Dziecko objęte pieczą zastępczą – 2 pkt*
 4. Dziecko z rodziny wielodzietnej – 2 pkt
 5. Dziecko pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie – 2 pkt
 6. Dotychczasowa współpraca rodziców ze szkołą – 5 pkt

* Należy dostarczyć stosowne dokumenty (ksero, a oryginały do wglądu) na pierwszym etapie rekrutacji do sekretariatu szkoły.

Pliki do pobrania: