Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów
Sekretariat email: sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email: szkola.rzeszow@pijarzy.pl
tel: +48 690 499 895

Szkoła Zakonu Pijarów – Świetlica

Regulamin świetlicy
 1. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7:00 do 16:30 w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne, z przerwą na zajęcia lekcyjne.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci kl. I- III oraz w wyjątkowych sytuacjach z kl. IV.
 3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lekcjami lub po lekcjach.
 4. Wychowawcy odpowiadają za w/w wspomniane bezpieczeństwo na terenie świetlicy oraz szkoły.
 5. Świetlica realizuje zadania według rocznego Planu pracy dydaktyczno – wychowawczego Świetlicy szkolnej.
 6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie wg bloków tematycznych zawartych w planie pracy świetlicy szkolnej, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, czytelnictwo, plastyczne oraz profilaktyczne zgodne z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
 7. Każdy uczeń/uczennica, który/która jest zapisany/zapisana do świetlicy ma obowiązek bezpośrednio po lekcjach przyjść do świetlicy i zgłosić wychowawcy swoją obecność.
 8. Uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych, tuż po lekcjach odprowadzani są do świetlicy przez wychowawcę klasy lub nauczyciela, który miał z klasą ostatnią lekcję.
 9. Jeżeli uczeń jest odbierany po skończonych lekcjach ze szkoły i nie będzie w danym dniu w świetlicy, rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek o tym fakcie poinformować osobiście kierownika świetlicy lub wychowawców, którzy w danym dniu mają dyżur. W wyjątkowych sytuacjach można poinformować kierownika świetlicy przez dziennik elektroniczny o nieobecności dziecka w świetlicy.
 10. Ze świetlicy dziecko może być odbierane tylko przez osobę wskazaną w karcie zgłoszenia.
 11. Dziecko może opuścić świetlicę samo lub z inną osobą jedynie wtedy, gdy ma pisemne oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia dostępny jest u kierownika świetlicy i na karcie zgłoszenia.
 12. Każdy rodzic jest zobowiązany do pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu. W przypadku braku pisemnej zgody od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 13. Wychowawcy nie wypuszczają dziecka na prośbę telefoniczną.
 14. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy i nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (wedle przepisów Kodeksu ruchu drogowego).
 15. Jeżeli w danym dniu odbywają się kółka lub zajęcia wyrównawcze z wychowawcą, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować o tym kierownika świetlicy oraz przekazać listy dzieci uczestniczących w/w zajęciach.
 16. W porze obiadu dzieci chodzące do świetlicy, które mają wykupione obiady, idą pod opieką nauczyciela (wychowawcy świetlicy) na stołówkę. Pozostałe dzieci pozostają z drugim wychowawcą w świetlicy.
 17. W godz. od 13:30 do 15:30 grupa świetlicowa jest dzielona na mniejsze grupy zgodnie z podziałem, o którym są poinformowani wychowawcy i dyrekcja szkoły, z wglądem w świetlicy szkolnej.
 18. Podział na grupy dokonują codziennie wychowawcy przed wyjściem na obiad. Od godz. 13:45 do godz. 14:30 dzieci odrabiają lekcje w salach lekcyjnych, zaś zajęcia zgodne z planem popołudniowym (swobodne zabawy) w świetlicy szkolnej.
 19. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym odbywają się pod opieką wyznaczonego wychowawcy świetlicy, po czasie przeznaczonym na odrabianie lekcji (od godz. 15:00 do 16:00).
 20. Rodzic/opiekun zgłasza u kierownika świetlicy, czy wyraża zgodę, by dziecko odrabiało zadania domowe w świetlicy.
 21. We wrześniu na zajęciach porannych wychowawcy informują o zasadach panujących w świetlicy.
 22. O każdym negatywnym zachowaniu podczas zajęć świetlicowych w danym dniu wychowawca informuje rodzica osobiście podczas odbioru dziecka ze świetlicy lub poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.
 23. Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni nie dopełnili obowiązku odbioru dziecka do godz. 16:30, to w trybie pilnym zostaje poinformowany kierownik świetlicy wraz z o. dyrektorem.
 24. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez dyrektora szkoły.
         dotyczy klas I-III, ewentualnie IV