Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów
Sekretariat email: sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email: szkola.rzeszow@pijarzy.pl
tel: +48 690 499 895

Ojcowie Pijarzy – Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjna

Szkoła ma na celu zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju poprzez pogłębienie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. Podejmuje zadania podnoszące jakość pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Najważniejsze to uzyskanie jak najlepszych efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Pijarska szkoła zwraca szczególną uwagę na: rozwój, aktywność, kreatywność uczniów, budowanie relacji, kształtowanie podstaw patriotyzmu, szacunku do tradycji, kultury, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, narodowej, religijnej, a także na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Celem szkoły jest utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia oraz wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych, a tym samym za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Pijarzy zwracają szczególną uwagę na kształtowanie ducha, ciała i umysłu oraz pobożność i naukę. Najwspanialszym owocem zaangażowania w edukację, swoistą wizytówką ich starań było Collegium Nobilium – dzieło Stanisława Konarskiego zapoczątkowane w 1740 roku, a wzorowane na rzymskim Collegium Nazarenum.